Πολιτική Απορρήτου

Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου (ΑΛΣΟ 29Μ) δια της παρούσης δηλώνει τη δέσμευση του σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρούνται στα αρχεία του για όλα τα μέλη του ΑΛΣΟ 29Μ (είτε με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, είτε με την εγγραφή σε οποιαδήποτε κατηγορία μέλους του σωματείου, είτε με την αγορά εισιτηρίου αγώνα, είτε με συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία προώθησης διεξάγεται από το σωματείο) και συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα με απόλυτη και πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) (‘ΓΚΠΔ’) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

Περαιτέρω μέσω της παρούσας επεξηγείται πως ο ΑΛΣΟ 29Μ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένου που παρέχονται από τα μέλη και/ή τους επισκέπτες της ιστοσελίδα του μέσω της χρήσης της επίσημης του ιστοσελίδας και/ή άλλων υπηρεσιών. Ο ΑΛΣΟ 29Μ ενεργεί ως συλλέκτης προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης επεξεργασίας.

Οι επίσημες ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ περιλαμβάνουν :

– Την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΛΣΟ 29Μ στο www.pacomonia.com

– Τις επίσημες σελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

(στο εφεξής σωρευτικά καλούμενα ως “Οι επίσημες ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ”)

Α. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε πληροφορίες των μελών μας με τους πιο κάτω τρόπους:-

(i) Κατά τη διαδικασία εγγραφής του εκάστοτε υποψήφιου μέλους τα οποία παρέχονται προσωπικά με σκοπό τη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας

(ii) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας και άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας, Δια μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας του ΑΛΣΟ 29Μ και μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του ΑΛΣΟ 29Μ ως ορίζονται ανωτερω

(iii) Μέσω αλληλογραφίας και/ ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

(iv) Μέσω της συμπλήρωσης οποιονδήποτε ερευνών προς βελτίωση των υπηρεσιών μας στις οποίες δύναται να συμμετέχει το μέλος,

(v) Μέσω της συμμετοχής σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς τους οποίους διοργανώνουμε και στους οποίους δύναται να λάβει μέρος το μέλος από καιρό εις καιρό.

Β. Είδη Προσωπικών Δεδομένων τα οποία συλλέγονται

Πληροφορίες Λογαριασμών : Όταν γίνεται εγγαφή για χρήση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε αγαθά και/ή υπηρεσίες του ΑΛΣΟ 29Μ, οι ελάχιστες πληροφορίες που θα ζητηθούν αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα διαμονής, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης. Δύναται να ζητηθούν και επιπρόσθετες πληροφορίες ανάλογα της φύσης των υπηρεσιών που ζητούνται και της εμπλοκής σας με τον ΑΛΣΟ 29Μ

Πληροφορίες συναλλαγών: Κατά την αγορά εισιτηρίων, εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του ΑΛΣΟ 29Μ ή άλλων επίσημων μέσων πώλησης εκτός διαδικτύου, θα τηρούμε το αρχείο των συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων του προϊόντος που αγοράστηκε και των πληροφοριών που δόθηκαν για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το όνομα, πληροφορίες έκδοσης λογαριασμού, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση παράδοσης. Δε θα διατηρήσουμε πληροφορίες αναφορικά με την κάρτα πληρωμής πλην των τελευταίων 4 ψηφίων της πιστωτικής κάρτας τα οποία τηρούνται για περίπτωσης αμφισβήτησης της πληρωμής ή περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων. Θα διαβεβαιώσουμε ότι χειριζόμαστε οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή για να λειτουργούμε κατά ακολουθία της εκάστοτε νομοθεσίας που ισχύει σχετικά με πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας.

Πληροφορίες που δόθηκαν ως απάντηση σε έρευνα αγοράς: Μπορεί από καιρού εις καιρού να επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με αξιολόγηση των προϊόντων του ΑΛΣΟ 29Μ καθώς και των αγαθών και/ή υπηρεσιών μας με σκοπό να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και τον εκσυγχρονισμό τους με τα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα.

Πληροφορίες που παρέχονται αναφορικά με αγγελίες εργασίας: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαφημίζουμε θέσεις εργασίας στη σελίδα εύκαιρών εργοδότησης της επίσημης ιστοσελίδας μας στις οποίες μπορείτε να αιτηθείτε στέλνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται.

Πληροφορίες που αναρτώνται ψηφιακά: Μπορεί να τηρούμε αρχείο και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες και/ή υλικού που δημιουργείται από χρήστες και τα οποία αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, IP address, τοποθεσίας και ιστορικού επισκέψεων (click history).

Πληροφορίες αναφορικά με άλλες εταιρείες: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων αλληλογραφίας, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς είναι ακριβής και δύναται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συνάρτηση με γενικές πληροφορίες έρευνας αγοράς (π.χ. δημογραφικές πληροφορίες) για να προσθέσουμε και βελτιώσουμε τη βάση δεδομένων των οπαδών μας.

Πληροφορίες διαδικτυακής χρήσης: Εάν χρησιμοποιείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ μπορεί να συλλέγονται οι πληροφορίες πλοηγού (browser type), URL, clickstream, από και προς τις επίσημες ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ (συμπεριλαμβανομένης ώρας και ημερομηνίας), προϊόντων που είδατε και/ή ερευνήσατε, ανταπόκριση σελίδων, ώρες, διάρκεια επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες επαφής με ιστοσελίδα (page interaction information) π.χ. scrolling clicks και mouse-overs και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για πλοήγηση έξω από την ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα εάν χρησιμοποιείται την εφαρμογή του ΑΛΣΟ 29Μ και/ή τις επίσημες ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ μέσω του κινητού σας τηλεφώνου μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες συσκευής και οποιαδήποτε δεδομένα χάρτη. Πληροφορίες διαδικτυακής χρήσης μπορεί να συνδέονται με ένα μοναδικό κατατοπιστή (identifier) αλλά δε συνδέουμε τις πληροφορίες διαδικτυακής χρήσης με συγκεκριμένα πρόσωπα. Για να συλλέγουμε τις πληροφορίες διαδικτυακής χρήσης χρησιμοποιούμε cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Πληροφορίες που μας παρέχονται κατά τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις: Για να συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα που διοργανώνεται από τον ΑΛΣΟ 29Μ μπορεί να χρειαστεί να μας παρέχεται δεδομένα όπως το όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, εθνικότητα, φύλο και σχετικές ιατρικές πληροφορίες. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες προσέλευσης και απόδοσης.

Επιπρόσθετα μπορεί να συλλέγουμε δεδομένα εάν παραστείτε σε εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΑΛΣΟ 29Μ, συμπεριλαμβανομένων αγώνων, προπονήσεων ή δραστηριοτήτων του Σωματείου.

Στις πλείστες των περιπτώσεων δεν υποχρεούστε να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε αγαθά ή υπηρεσίες σε σας εκτός εάν μας παρέχετε συγκεκριμένες ελάχιστες πληροφορίες.

Γ. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατ’ ακολουθία των διατάξεων του ΓΚΠΔ καθώς και την, από καιρού εις καιρόν ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:

(i) Για την παροχή των υπηρεσιών μας προς τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενημέρωση των μελών με τα νέα της ομάδας, παροχή ειδικών προσφορών από του ΑΛΣΟ 29Μ, την παροχή αποκλειστικών προσφορών από τους χορηγούς της ομάδας μας και για σκοπούς marketing.

(ii) Για την προστασία και την ασφάλεια των μελών μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς βασίζεται σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:

(i) Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης και των υποχρεώσεων μας προς το μέλος και την παροχή των υπηρεσιών που δικαιούται,

(ii) Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που δύναται να προκύπτει,

(iii) Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων του ΑΛΣΟ 29Μ

(iv) Με την συγκατάθεση του μέλους.

Υλοποίηση συμβάσεων: Ο ΑΛΣΟ 29Μ δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες λογαριασμού και συναλλαγών ως είναι απαραίτητο, για να ακολουθήσει ή διεξάγει οποιαδήποτε σύμβαση μπορεί να συνάψατε με εμάς, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς, προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς και συμβολαίων αναφορικά με διαγωνισμούς, βραβεία και προώθηση προϊόντων και κατά τη διαχείριση διαδικτυακών λογαριασμών και υπηρεσιών. Εάν παραγγείλετε προϊόντα του ΑΛΣΟ 29Μ, προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων προσώπων μπορεί να σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουμε για να παραδώσουμε τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν. Παρακαλούμε όπως έχετε τη συγκατάθεση τους προτού παρέχετε τις πληροφορίες τους στον ΑΛΣΟ 29Μ.

Νομικές υποχρεώσεις: Ο ΑΛΣΟ 29Μ διατηρεί αρχεία των οικονομικών συναλλαγών της για να είναι σε ακολουθία με νομικές υποχρεώσεις του και να τηρεί λογιστικά αρχεία. Ο ΑΛΣΟ 29Μ δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες που τηρεί για εσάς ούτως ώστε να είναι σε ακολουθία οποιοδήποτε διατάγματος έρευνας, δικαστηρίου ή αιτήματος συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Διαδικασία πρόσληψης: Εάν αιτηθείτε πρόσληψη σας από τον ΑΛΣΟ 29Μ ή αν εθελοντικά βοηθήσετε το Σωματείο σε σχέση με πιθανούς ρόλους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για σκοπούς προσλήψεων και επιλογής αλληλογραφίας μαζί σας σε σχέση με ανάλογες ευκαιρίες εργοδότησης.

Μάρκετινγκ με τη συγκατάθεση σας: Εάν έχετε συγκατατεθεί όπου αυτό είναι απαραίτητο ο ΑΛΣΟ 29Μ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ηλεκτρονικά με νέα και προσφορές του ΑΛΣΟ 29Μ, των συνδεδεμένων με αυτόν οντοτήτων και των επίσημων χορηγών και συνεργατών του τα οποία μπορεί να σας αφορούν. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αναιρέσετε τη συγκατάθεση με αποστολή email.

Τηλεφωνικό και ταχυδρομικό μάρκετινγκ: Περαιτέρω μπορεί να σας καλέσουμε και να σας αποστείλουμε ταχυδρομικό υλικό εκτός εάν ρητά έχετε ζητήσει να μην το πράξουμε σε σχέση με προσφορές του Σωματείου και των συνεργατών του.

Άλλοι σκοποί : Ο ΑΛΣΟ 29Μ αναλύει τις πληροφορίες που κατέχει για εσάς για να αναγνωρίσει τάσεις της αγοράς και προτίμηση σε σχέση με την αγορά και τα μέλη του και να λάβει λεπτομερή και πληροφορημένη εικόνα του πως οι χρήστες και μέλη χρησιμοποιούν τα προϊόντα και υπηρεσίες του ΑΛΣΟ 29Μ. Κάνουμε αυτό με σκοπό τη λήψη των καλύτερων στρατηγικών αποφάσεων για τον ΑΛΣΟ 29Μ και να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποία προωθούμε και παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες στους οπαδούς και μέλη μας γενικότερα. Ο ΑΛΣΟ 29Μ δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες διαδικτυακής χρήσης για να βελτιώσει το περιεχόμενο και τη λειτουργία των επίσημων ιστοσελίδων του ΑΛΣΟ 29Μ και να διατηρήσει την ασφάλεια των υπηρεσιών του.

Γ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΑΛΣΟ 29Μ δεν πρόκειται να προχωρήσει με τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Δια της παρούσας ενημερώνουμε ότι ο ΑΛΣΟ 29Μ μπορεί να παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον ΑΛΣΟ 29Μ ή ενεργεί με οδηγίες μας ή εκ μέρους ή για λογαριασμό μας καθώς και σε υπάλληλο ή άλλο λειτουργό ή αξιωματούχο του προσώπου αυτού (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) για οποιονδήποτε εύλογο σκοπό στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των εργασιών μας ή της άσκησης ή της προώθησης των υπηρεσιών μας ή της λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα,

Συνεργάτες και χορηγοί : Ο ΑΛΣΟ 29Μ δε μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομέναμε τους χορηγούς και συνεργάτες του όμως μπορεί: (α) να μοιραστεί σωρευτικές/ανώνυμες πληροφορίες σε πιθανούς ή υπάρχοντες χορηγούς και συνεργάτες και (β) με τη συγκατάθεση σας να αποστείλει πληροφορίες για τα προϊόνται και υπηρεσίας των συνεργατών και χορηγών του ΑΛΣΟ 29Μ μέσω των επικοινωνιών στα πλαίσια μαρκετινγκ.

Διαβίβαση για νομικούς λόγους : Ο ΑΛΣΟ 29Μ μπορεί επίσης να διαβιβάσει τις πληροφορίες που κατέχει σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι θεμιτό να κατέχουν τέτοιες πληροφορίες καλη τη πίστη και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να : (α) θεσπίσουν, εξασκήσουν ή εφαρμόσουν νομικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων συμβατικών υποχρεώσεων, (β) υπερασπιστεί τον εαυτό του σε οποιαδήποτε νομική απαίτηση, (γ) αναφέρει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή να αποφύγει οποιοδήποτε αδίκημα, (δ) να αποφύγει τη βλάβη οποιοδήποτε προσώπου ή υπηρεσίας, (ε) να τιμήσει νομοθετικές και εποπτικές υποχρεώσεις, (στ) να αποφύγει οποιαδήποτε πράξη μπορεί να συνιστά δόλο.

Θα τηρούμε σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από εσάς προς εμάς.

Δ. Χρόνος και Τόπος Διατήρησης Πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε θα τηρούνται στη διεύθυνση (σύντομα γραφεία) στη Λευκωσία και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς διαφύλαξη της ασφάλειας των εν λόγω πληροφοριών.

H διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας γίνεται για όσο διάστημα εξακολουθείτε να είστε μέλος μας.

Σε περίπτωση όπου παύσετε να είστε μέλος μας η διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως εξής:

– Πληροφορίες για οικονομικές συναλλαγές μέχρι 12 χρόνια ούτως ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του περί Βεβαίωσης Εισπράξεως Φορολογίας νόμου και τη πρακτική τήρησης λογιστικών αρχείων.

– Τις συμβάσεις για περίοδο 6 ετών ούτως ώστε να έχει απαραίτητο αποδεικτικό υλικό σε περίπτωση διάρρηξης σύμβασης και για να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα νομοθετικής παραγραφής.

– Αιτήσεις Εργοδότησης και βιογραφικά σημειώματα για 6 μήνες εκτός εαν συγκατατεθείτε να τηρούνται σε αρχείο για μελλοντικές ευκαιρίες εργοδότησης.

– Πληροφορίες Λογαριασμού μέχρι να κλείσετε ή διαγράψετε το λογαριασμό σας.

– Οποιαδήποτε έρευνα αγοράς έχουμε διεξάγει για περίοδο 3 ετών. Σημειώστε ότι θα τηρούμε σωρευτικές ανώνυμες πληροφορίες μέσω των οποίων δε δύναται να ταυτοποιηθείτε σε συνεχιζόμενη βάση και για εσωτερικούς σκοπούς.

– Πληροφορίες που αναρτάτε διαδικτυακά και πληροφορίες διαδικτυακής χρήσης για 3 χρόνια εφόσον βρίσκονται στις επίσημες ιστοσελίδες του ΑΛΣΟ 29Μ.

Εάν κάποια δεδομένα εμπίπτουν σε πέραν της μιας κατηγορίας τότε η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης θα ισχύει.

  1. Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Περιλαμβανομένης Της Κατάρτισης Προφίλ

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

ΣΤ. Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχεται σύμφωνα με της πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:-

(i) Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω πληροφορίες. Το πιο πάνω δικαίωμα περιλαμβάνει και το δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(ii) Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.

(iii) Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία;

(β) σε περίπτωση η επεξεργασία βασίζετε σε συγκατάθεση σας και έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία; και

(γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

(iv) Δικαίωμα Εναντίωσης – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

(v) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

(vi) Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Νοείται ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διαβίβαση είναι τεχνικά εφικτή.

(vii) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων – Σε περίπτωση όπου γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως δεν θα υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

(viii) Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Ζ. Στοιχεία Επικοινωνίας

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Επίσης σας αναφέρουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι διατηρείτε το δικαίωμα να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο σημειώνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώνουμε αναλόγως σχετικά με ποιες πληροφορίες είναι προαιρετικές.

Η. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα μας. Σε τέτοια περίπτωση το κάθε μέλος θα ειδοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Θ. Ασφάλεια

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση επίπεδου ασφαλείας με βάση το Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ